വിഷൻ & മിഷൻ

ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം

ആശയവിനിമയം, സഹകരണം, വിജയം-വിജയം.

എന്റർപ്രൈസ് സ്പിരിറ്റ്

പ്രൊഫഷണലിസം, അർപ്പണബോധം, മികവിന്റെ പിന്തുടരൽ, ആളുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്, ഭാവി നവീകരണത്തിന്റെ സഹ-സൃഷ്ടി, സമഗ്രത, സേവനം, വിജയ-വിജയം.

1) കോർപ്പറേറ്റ് തത്ത്വചിന്ത

സത്യാന്വേഷണവും പ്രായോഗികവും, ഐക്യത്തോടെ മുന്നേറുക.

2) ഉൽപ്പന്ന ആശയം

ഉൽപ്പന്ന ആശയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുക, പൂർണത പിന്തുടരുക.

3) കഴിവ് ആശയം

ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വളരാൻ കഴിയൂ.

4) ഉത്തരവാദിത്ത ആശയം

ഗുണനിലവാരം ആദ്യം, ഉപഭോക്താവ് ആദ്യം.